תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר נוירופרמג'ן https://neuropharmagen.ctsgenetics.co.il(להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת כ.צ.ט. בע"מ, המפעילה את האתר (להלן "כצט") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים באתר.

תוכן ומידע המתפרסמים באתר:

האתר מיועד לספק מידע כללי על כצט ועל המוצרים המיוצרים ו/או משווקים על-ידה. האתר מיועד לספק מידע כללי על כצט ועל המוצרים המיוצרים ו/או משווקים על-ידה. האתר אינו מיועד לספק הוראות לגבי השימוש הראוי במוצרים הנ"ל, אשר השימוש בהם צריך להיעשות רק על פי הוראות המופיעות על גבי התוויות המצורפות לאריזה שלהם, וככל שהדבר נוגע  לעניינים רפואיים – גם בהתאם להמלצת הרופא המטפל ולהנחיות העלון לצרכן המצורף לתרופה. התוויות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

התכנים המופיעים באתר הינם למטרת מידע וסיוע בלבד למי שמעוניין לבצע בדיקה גנטית לדעת יותר בטרם פנייה אל הרופא ואינם מהווים בדרך כלשהי עצה רפואית או חוות דעת מקצועית או המלצה לביצוע בדיקה גנטית או לנטילת תכשיר כלשהו או תחליף להתייעצות עם רופא.

אף כי כצט משתדלת שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ועדכני, כצט אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות לכך שהמידע המוצג באתר אכן מדויק ועדכני. מטרת התכנים המופיעים באתר היא אך ורק לסייע למשתמש לדעת יותר בטרם פנייה אל הרופא. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, התכנים שבאתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים למקורות מידע ו/או משאבים ושירותים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי כצט ו/או על ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). כצט אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים למקורות והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. כצט מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש הבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי כצט באותם מקורות. כצט אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתרים אליהם הקישורים מובילים את המשתמש. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש .

כצט אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים. כצט אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור (אם יעוררו בישראל ובעולם, ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם), וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, כצט רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

תמונות של אנשים או מקומות המוצגים באתר הינם רכושה של כצט או שנעשה בהם שימוש על-פי היתר. השימוש בתמונות על ידי המשתמש אסור, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של כצט. כל שימוש ללא היתר בתמונות עלול להפר, בין השאר, חוקים הנוגעים לזכויות יוצרים, סימני מסחר ופרטיות.

 

הגבלת אחריות

האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות כצט כמו שהם, ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד כצט, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור אחריות במשתמע לגבי סחירות, כשירות למטרה כלשהי או היעדר הפרה של זכויות קניין רוחני.

כצט לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. כצט אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, כצט אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים  ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.

השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא כצט ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.

כצט אינה אחראית לכל נזק או לוירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לרכוש אחר שלו עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר. כצט גם לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכצט שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

כצט אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל כצט או אצל מי מספקיה. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמש עקב תקלה כאמור.

כצט אינה צד בכל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים  בקישורים הנמצאים באתר, ולא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים המסופקים באמצעות  אתרים אליהם קיימים קישורים באתר. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכויות המפרסם.

 

שינוי השירותים והפסקתם:

כצט שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר (לרבות, בין השאר, הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר),  וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

 

שימוש במידע הנוגע למשתמש:

כצט תנהג בתשדורת, מידע או מלל שהמשתמש ישדר לאתר בדואר אלקטרוני או באופן אחר כמידע לא סודי וללא זכויות קניין, ובהתאם לכך תוכל לעשות בו שימוש לכל מטרה שתמצא לנכון. מובהר בזאת, כי כצט תוכל לעשות שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה הכלולים בכל תשדורת שתשלח על-ידי המשתמש לאתר לכל מטרה שהיא, לרבות, בין השאר, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים בהם נעשה שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה כאמור. כצט רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

 

רישום למאגר המידע ומדיניות פרטיות:

משתמש המעוניין להכניס את פרטיו לצורך קבלת מידע ודיוור מוזמן בשמחה לעשות זאת באמצעות הקישור המתאים באתר. מסירת המידע הנדרש הינה על בסיס וולנטרי. המידע ייכלל במאגר מידע רשום של כצט המיועד לדיוור ישיר באמצעות מדיה אלקטרונית (אינטרנט, סלולר, פקס). כצט מתחייבת שלא למסור את פרטייך לכל גורם שמחוץ לכצט, למעט לצורך אספקת שירותים לכצט או עבורה.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע שעליו המצוי במאגר המידע של כצט ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לכצט בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם נסרב למלא בקשה זו, עלינו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות. על סירובה של כצט לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות.

אם הכנסת את פרטייך לצורך קבלת מידע ודיוור, כי אז זכותך על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את המידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו ובכלל זה, בין היתר, תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בידנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו מפורטת בקישור הבא. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.

 

זכויות יוצרים; סימני מסחר:

על המשתמש להניח כי כל מה שהוא רואה וקורא באתר כפוף לזכויות יוצרים ואין לעשות בו כל שימוש ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כצט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים, סימני השירות וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים לכצט.

האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס באתר ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או תכניו בלא קבלת הסכמתה של כצט בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כצט אינה מציגה ו/או נותנת אחריות כלשהי לכך שהשימוש שיעשה על-ידי המשתמש בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים.

אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של כצט לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.

 

שינוי תנאי השימוש:

כצט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

 

ברירת דין ומקום שיפוט:

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד כצט תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

*   *   *

כצט מאחלת לכם גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.

במידה ונתקלתם במידע שגוי/בלתי מעודכן,  נא לפנות לכתובת:   [email protected]

 

לדלג לתוכן הראשימפת אתר