רשימת התרופות הנבדקות
X

 

OTHER DRUGS

ANTIPSYCHOTICS

ANXIOLYTICS / HYPNOTICS

ANTICONVULSANTS AND MOOD STABILIZERS 

ANTIDEPRESSANTS

*Amphetamines

Aripiprazole

*Alprazolam

Carbamazepine

Agomelatine

Atomoxetine

*Brexpiprazole

*Buspirone

Clonazepam

Amitriptyline

Lisdexamfetamine

Clozapine

Clobazam

Eslicarbazepine

Bupropion

Methadone

Haloperidol

Lorazepam

Lamotrigine

Citalopram

Methylphenidate

*Iloperidone

*Eszopiclone

Levetiracetam

Clomipramine

Naloxone

*Lurasidone

*Zolpidem

**Lithium

Desipramine

Naltrexone

Olanzapine

 

Oxcarbazepine

Desvenlafaxine

 

Paliperidone

 

Phenytoin

Doxepine

 

Perphenazine

 

Phenobarbital

Duloxetine

 

Pimozide

 

Topiramate

Escitalopram

 

Quetiapine

 

Valproic Acid

Fluoxetine

 

Risperidone

 

Vigabatrin

Fluvoxamine

 

 Thioridazine

 

*Zonisamide

Imipramine

  Zuclopentixol   

 

Mianserine

     

 

Mirtazapine

       

Nortriptyline

       

Paroxetine

       

Sertraline

       

*Trazodone

       

Trimipramine

       

Venlafaxine

       

Vortioxetine