רשימת התרופות הנבדקות
X

OTHERS

ANTIPSYCHOTICS

STABILIZERS AND ANTICONVULSANTS

ANTIDEPRESSANTS

Amphetamines

Aripiprazole

Carbamazepine

Amitriptyline

Atomoxetine

Clozapine

Clobazam

Bupropion

Methadone

Haloperidol

Clonazepam

Citalopram

Methylphenidate

Olanzapine

Lamotrigine

Clomipramine

Naloxone

Paliperidone

Levetiracetam

Desipramine

Naltrexone

Perphenazine

Lithium

Desvenlafaxine

Pramipexol

Pimozide

Lorazepam

Doxepine

Alprazolam

Quetiapine

Oxcarbazepine

Duloxetine

 Buspirone

Risperidone

Phenobarbital

Escitalopram

 Eszopiclone

Thioridazine

Phenytoin

Fluvoxamine

Zolpidem

 Lurasidone

Pregabaline

Fluoxetine

 

Zuclopentixol

Topiramate

Imipramine

   Iloperidone

Valproic Acid

Mianserine

   

Vigabatrin

Mirtazapine

     Zonisamide

Nortriptyline

     

Paroxetine

     

Sertraline

     

Trimipramine

     

Venlafaxine

     

Trazodone